A kerékpár bérlés menete és feltételei

létrehozva: 2018.05.07

1./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kölcsönszerződés célja, hogy a Bérlő a szerződés tárgyát képező Kerékpárt kipróbálhassa, rendeltetésszerűen használja, azt annak megvásárlását megelőzően tesztelhesse. Bérlő a bérlet tárgyát képező Kerékpárt megtekintette, állapotát rögzítette. Kijelenti továbbá, hogy a Kerékpár és annak alkatrészei, valamint felszerelései a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a használati útmutatót a Bérbeadó átadta a részére, a Kerékpár használatával tisztában van. Kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet. A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti. A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

 2./ A bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A bérlet időtartama alapján Bérlő köteles a Kerékpárt legkésőbb a bérleti leárat napján 19:00 óráig a Bérbeadó telephelyére )1132 Bp., Visegrádi u. 18/c visszavinni és azt a Bérbeadó képviseletére jogosult személynek átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg visszaszolgáltatni.

3./ Bérleti díjaink:

Merida eBig.Nine 600                               12.000 Ft/nap

Specialized Tarmac SL4 Sport                  10.000 Ft/nap

Specialized Roubaix                                  10.000 Ft/nap

Specialized Dolce                                       7.000 Ft/nap

Merida Reacto Disc 5000                         10.000 Ft/nap

Merida Silex 600                                        10.000 Ft/nap

Specialized Diverge E5 Sport                   7.000 Ft/nap

A bérleti díjat Bérlő köteles jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizetni a Bérbeadó részére. Bérbeadó a bérleti díj átvételét jelen szerződés aláírásával nyugtázza. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadótól a Kerékpárt megvásárolja, úgy a bérleti díj beszámításra kerül a vételárba.

4./ A Kerékpár átvételével az azzal kapcsolatos bármely kár, meghibásodás, sérülés veszélye, ideértve a vis maiort is a Bérlőre száll, melyet Bérlő tudomásul vesz. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Kerékpárban, vagy annak bármely alkatrészében, felszerelésében bárki által okozott kárért, vagy sérülésért. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik azért is, ha a Kerékpárral történt közlekedés során a Kerékpárral kárt okoz, szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el, továbbá azért is, ha a Kerékpárt tőle eltulajdonítják, a Kerékpár elvész, vagy megsemmisül. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kerékpárt a Bérbeadó részére a szerződés szerinti időpontban nem adná vissza, Bérbeadó részére a napi bérleti díj kétszeresét köteles megfizetni a kaució elszámolásával egyidejűleg minden egyes halasztott napért, hacsak erről más tartalmú megállapdás nem történik. A Bérlő köteles a Kerékpárral kapcsolatban a fenti bekezdésben rögzített események bekövetkezéséről (különösen a sérülését, vagy eltűnését) a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni. Bérlő köteles a Kerékpárt a használati útmutatónak és a KRESZ mindenkori szabályainak betartásával rendeltetésének megfelelően használni. A Kerékpárt kizárólag Bérlő használhatja, tovább bérbe vagy használatba nem adhatja harmadik személynek.

5./ A kerékpárok árkategóriáira tekintettel, a bérbeadó az alábbi kauciókat köti ki:

Merida eBig.Nine 600                               300.000 Ft

Specialized Tarmac SL4 Sport                 250.000 Ft

Specialized Roubaix                                   250.000 Ft

Specialized Dolce                                       150.000 Ft

Merida Reacto Disc 5000                          300.000 Ft

Merida Silex 600                                         200.000 Ft

Specialized Diverge E5 Sport                   150.000 Ft

A kaució teljes összegét Bérlő köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben a Bérbeadó részére átadni. Bérbeadó a kaució átvételét a szerződés aláírásával nyugtázza. A kikötött kaució a Kerékpárban, illetve annak egyes alkatrészeiben, felszereléseiben bekövetkezett bármely károsodás, hiány, továbbá a Kerékpár eltulajdonítása, illetve eltűnése miatt a Kerékpár fent rögzített vételárának/kijavítási költségének részbeni fedezetéül szolgál. A kikötött kaucióból a Bérbeadó a bérleti díjat jogosult levonni, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség bármely oknál fogva történő időbeni túllépése esetén esetén késedelmi kötbért számolhat fel. A kötbér a kerékpár napi bérleti díjának kétszerese, hacsak más tartalmú megegyezés nem történik. Amennyiben a kár összege a kauciót meghaladja, úgy Bérlő köteles a különbözet összegét a Bérbeadónak a kár esedékességekor megfizetni. Amennyiben Bérlő a Kerékpárt és felszerelését a szerződés szerint a Bérbeadó részére sértetlenül és teljes körűen visszaadja, úgy a kaució a bérleti szerzédés szerinti pénzügyi kötelezettségek rendezése mellett a Bérlő részére visszajár.

6./ A szerződésben rögzített fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetére a felek késedelmi kamatot kötnek ki, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 8 %-kal (nyolc százalékponttal) növelt összege. Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó a személyi igazolványáról/útleveléről és a lakcímkártyájáról fénymásolatot készítsen, róla arcképet rögzítsen és azokat a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviszony során megőrizze, személyes adatait kezelje. A szerződés kizárólag írásban módosítható érvényesen. Felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett és postai úton a szerződésben rögzített (vagy annak módosítása esetén utólag közölt) címükre ajánlott levél formájában feladott írásbeli nyilatkozatukat a feladástól számított 5. (ötödik) munkanap elteltével kézbesítettnek tekintik /Kézbesítési vélelem/. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek a szerződést elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.