A kerékpár bérlés menete és feltételei

létrehozva: 2018.05.07

1./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kölcsönszerződés célja, hogy a Bérlő a szerződés tárgyát képező Kerékpárt kipróbálhassa, rendeltetésszerűen használja, azt annak megvásárlását megelőzően tesztelhesse. Bérlő a bérlet tárgyát képező Kerékpárt megtekintette, állapotát rögzítette. Kijelenti továbbá, hogy a Kerékpár és annak alkatrészei, valamint felszerelései a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a használati útmutatót a Bérbeadó átadta a részére, a Kerékpár használatával tisztában van. Kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet. A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti. A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

 2./ A bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A bérlet időtartama alapján Bérlő köteles a Kerékpárt legkésőbb a bérleti lejárat napján 19:00 óráig a Bérbeadó telephelyére )1132 Bp., Visegrádi u. 18/c visszavinni és azt a Bérbeadó képviseletére jogosult személynek átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg visszaszolgáltatni.

3./ Bérleti díjaink:

Specialized Roubaix                                  12.000 Ft/nap

Specialized Dolce                                       7.000 Ft/nap

Specialized Diverge                                  10.000 Ft/nap

Specialized Vado                                       12.000 Ft/nap

A bérleti díjat Bérlő köteles jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizetni a Bérbeadó részére. Bérbeadó a bérleti díj átvételét jelen szerződés aláírásával nyugtázza. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadótól a Kerékpárt megvásárolja, úgy a bérleti díj beszámításra kerül a vételárba.

4./ A Kerékpár átvételével az azzal kapcsolatos bármely kár, meghibásodás, sérülés veszélye, ideértve a vis maiort is a Bérlőre száll, melyet Bérlő tudomásul vesz. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Kerékpárban, vagy annak bármely alkatrészében, felszerelésében bárki által okozott kárért, vagy sérülésért. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik azért is, ha a Kerékpárral történt közlekedés során a Kerékpárral kárt okoz, szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el, továbbá azért is, ha a Kerékpárt tőle eltulajdonítják, a Kerékpár elvész, vagy megsemmisül. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kerékpárt a Bérbeadó részére a szerződés szerinti időpontban nem adná vissza, Bérbeadó részére a napi bérleti díj kétszeresét köteles megfizetni a kaució elszámolásával egyidejűleg minden egyes halasztott napért, hacsak erről más tartalmú megállapodás nem történik. A Bérlő köteles a Kerékpárral kapcsolatban a fenti bekezdésben rögzített események bekövetkezéséről (különösen a sérülését, vagy eltűnését) a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni. Bérlő köteles a Kerékpárt a használati útmutatónak és a KRESZ mindenkori szabályainak betartásával rendeltetésének megfelelően használni. A Kerékpárt kizárólag Bérlő használhatja, tovább bérbe vagy használatba nem adhatja harmadik személynek.

5./ A kerékpárok árkategóriáira tekintettel, a bérbeadó az alábbi kauciókat köti ki:

Specialized Roubaix                                   250.000 Ft

Specialized Dolce                                       150.000 Ft

Specialized Diverge                                   200.000 Ft

Specialized Vado                                        250.000 Ft

A kaució teljes összegét Bérlő köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben a Bérbeadó részére átadni. Bérbeadó a kaució átvételét a szerződés aláírásával nyugtázza. A kikötött kaució a Kerékpárban, illetve annak egyes alkatrészeiben, felszereléseiben bekövetkezett bármely károsodás, hiány, továbbá a Kerékpár eltulajdonítása, illetve eltűnése miatt a Kerékpár fent rögzített vételárának/kijavítási költségének részbeni fedezetéül szolgál. A kikötött kaucióból a Bérbeadó a bérleti díjat jogosult levonni, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség bármely oknál fogva történő időbeni túllépése esetén esetén késedelmi kötbért számolhat fel. A kötbér a kerékpár napi bérleti díjának kétszerese, hacsak más tartalmú megegyezés nem történik. Amennyiben a kár összege a kauciót meghaladja, úgy Bérlő köteles a különbözet összegét a Bérbeadónak a kár esedékességekor megfizetni. Amennyiben Bérlő a Kerékpárt és felszerelését a szerződés szerint a Bérbeadó részére sértetlenül és teljes körűen visszaadja, úgy a kaució a bérleti szerződés szerinti pénzügyi kötelezettségek rendezése mellett a Bérlő részére visszajár.

6./ A szerződésben rögzített fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetére a felek késedelmi kamatot kötnek ki, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 8 %-kal (nyolc százalékponttal) növelt összege. Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó a személyi igazolványáról/útleveléről és a lakcím kártyájáról fénymásolatot készítsen, róla arcképet rögzítsen és azokat a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviszony során megőrizze, személyes adatait kezelje. A szerződés kizárólag írásban módosítható érvényesen. Felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett és postai úton a szerződésben rögzített (vagy annak módosítása esetén utólag közölt) címükre ajánlott levél formájában feladott írásbeli nyilatkozatukat a feladástól számított 5. (ötödik) munkanap elteltével kézbesítettnek tekintik /Kézbesítési vélelem/. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek a szerződést elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.